Script support IE Browser
 
Telerau ac amodau cyffredinol BNR Watersport

Mae'r telerau a'r amodau hyn yn berthnasol i unrhyw gynnig a chytundeb rhwng BNR Watersport a'i gwsmeriaid. Trwy osod gorchymyn yn y siop we bnrwatersport.com mae cwsmeriaid yn cytuno ar y telerau a'r amodau hyn.  

 1. Gwybodaeth 

Mae'r holl wybodaeth ar www.bnrwatersport.com wedi'i lunio'n ofalus. Fodd bynnag, ni ellir gwahardd bod gwybodaeth benodol yn anghywir neu'n hen bryd. Nid yw BNR Watersport yn atebol am unrhyw ddifrod o ganlyniad i anghywirdebau ar y wefan. 

 1. Gweithdrefn archebu a chyflwyno

Ar ôl archebu ar y wefan bnrwatersport.com bydd cwsmeriaid yn derbyn cadarnhad gyda throsolwg o'u pryniant a'r cyfanswm costau. Bydd BNR Watersport yn anfon anfoneb atoch trwy e-bost. Bydd pob archeb yn cael ei gludo o fewn saith diwrnod gwaith ar ôl i'r BNR Watersport dderbyn y taliad. Yn achos camgymeriadau technegol, nid yw BNR Watersport yn atebol am unrhyw oedi. Bydd BNR Watersport yn diweddaru cwsmeriaid am statws eu gorchymyn.

Mae BNR Watersport yn cadw'r stoc ar y wefan 'hyd yn hyn'. Fodd bynnag, er gwaethaf ein holl ymdrech ni all eitem fod ar gael bellach neu allan o stoc. Yn yr achos hwnnw, bydd BNR Watersport yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Y dyddiad cau yw 30 diwrnod ar ôl i'r gorchymyn gael ei roi. Mae gan y cwsmer yr hawl i dynnu'n ôl pan fydd y dyddiad cau hwn yn uwch na'r hyn y bydd y partïon wedi cytuno ar dymor cyflenwi hirach. 

 1. Prisiau a thalu

Mae'r holl brisiau ar y wefan mewn Euros ac yn cynnwys TAW, oni nodir fel arall. Ar y wefan, rhestrir yr holl ddulliau talu. Caiff cynhyrchion eu trosglwyddo cyn gynted ag y bydd cyfanswm y taliad wedi'i dderbyn. Mae costau cludo ar ran y cwsmer. Gallwch ddod o hyd i drosolwg o gostau symudiadau ar y wefan neu fe gewch ddyfynbris ar gyfer cludiant.    

 1. Cadw teitl 

BNR Watersport yw perchennog cyfreithiol y cynhyrchion nes bod y cynnyrch wedi'i dalu'n llawn. O'r adeg o gyflwyno, mae'r cwsmer yn cario'r risg. 

 1. Hawl i dynnu'n ôl

Gellir canslo a dychwelyd gorchmynion o fewn pedwar diwrnod ar ddeg ar ôl i'r eitem gael ei chyflwyno. Mae'n rhaid cyhoeddi dychweliadau i BNR Watersport a dim ond pan gydymffurfir â'r cyfarwyddiadau fel y dangosir ar y wefan. Mae gwarant yn dod i ben pan fydd offer hwylio wedi'i wisgo'n weithredol, wedi ei olchi neu wedi ei ddifrodi. Dim ond pan fydd labeli dillad ynghlwm wrth ddychwelyd hwylio hwylio. Mae'r costau ar gyfer dychwelyd ar ran y cwsmer. Cyn gynted ag y bydd yr eitem a ddychwelwyd wedi ei dderbyn gan BNR Watersport, bydd taliad dychwelyd yn cael ei wneud o fewn dyddiau 30. 

 1. Cwestiynau a chwynion

Gellir anfon cwestiynau neu gwynion am eitemau a brynwyd trwy e-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.. Byddwch yn derbyn ateb cyn gynted ag y bo modd, o fewn pum diwrnod gwaith. 

 1. Polisi Preifatrwydd

Mae BNR Watersport yn poeni am y data personol a ddarperir gan gwsmeriaid. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Ni fydd BNR Watersport yn trosglwyddo data personol i bartïon eraill, ac eithrio gan drydydd parti sy'n gysylltiedig â gweithredu'r gorchymyn (cwmnïau cludiant). Wrth roi gorchymyn, mae angen i ni brosesu eich enw, anfoneb a chyfeiriad cyflwyno a manylion talu i allu cwblhau'r gorchymyn. Dim ond i wirio statws talu eitemau a brynir y bydd gwybodaeth am daliad yn cael ei ddefnyddio. 

Mae ystadegau ymwelwyr ar y wefan bnrwatersport.com yn cael eu cadw. Defnyddir gwybodaeth fel faint o ymwelwyr, golygfeydd pob tudalen ac amlder at ddibenion mewnol yn unig a gwelliant y wefan. Mae'r wybodaeth hon yn gyffredinol mewn natur na ellir ei olrhain yn ôl i'r ymwelydd unigol. Mae manylion yr ymwelydd (au) yn parhau i fod yn anhysbys.  

 1. Cyfyngiad ar atebolrwydd

Mae pob eitem mewn stoc yn cwrdd â'r safonau ansawdd uchel sy'n ofynnol ar gyfer eitemau a dillad dyfrol. Mae BNR Watersport yn gwarantu bod eitemau'n rhydd o ddiffygion ac yn cwrdd â gofynion a safonau confensiynol. Serch hynny, os yw eitem yn ddiffygiol mae atebolrwydd BNR Watersport wedi'i gyfyngu i erthygl 5 o'r telerau ac amodau hyn (hawl i ad-daliad arian yn ôl). Y gwneuthurwr sy'n gyfrifol am eitemau newydd. Nid oes gwarant i eitemau a ddefnyddir. Mae prynwyr yn cytuno ar y cyflwr y mae'r eitem yn cael ei brynu ynddo. Ar gyfer eitemau a ddefnyddir mae gan gwsmeriaid hefyd yr hawl i ddychwelyd eitemau (hawl i dynnu'n ôl). Nid yw BNR Watersport yn atebol am unrhyw ddifrod - yn ffisegol nac yn faterol / amherthnasol - a achosir gan weithrediad diffygiol neu gamddefnydd cynhyrchion. Rhag ofn bod y gwneuthurwr yn atebol am ddifrod canlyniadol a achosir gan ddiffyg, mae atebolrwydd BNR Waterport wedi'i gyfyngu i adferiad, amnewid yr eitem neu ad-daliad o'r pris prynu. Yn ogystal, nid yw BNR Watersport yn atebol am ddifrod bwriadol na defnydd amhriodol gan y cwsmer. Nid yw BNR Watersport yn atebol am unrhyw ddifrod (o unrhyw fath) o ganlyniad i wybodaeth anghywir neu hen ffasiwn ar y wefan. 

 1. Force majeure

Yn achos amgylchiadau na ellir eu rhagweld sy'n rhwystro BNR Watersport rhag cael contract, mae gan BNR Watersport yr hawl i wahardd y cyflenwad neu i ddiddymu'r cytundeb trwy hysbysu'r cwsmer trwy e-bost. Nid yw BNR Watersport yn atebol am unrhyw ddifrod o ganlyniad i force majeure. 

 1. Hawliau Eiddo Deallusol.

Ac eithrio'r cynnwys rydych chi'n berchen arno, y gallech fod wedi dewis ei gynnwys ar y wefan hon, o dan y Telerau hyn o BNR Watersport a'i drwyddedwyr sy'n berchen ar yr holl hawliau i'r eiddo deallusol a'r deunydd a gynhwysir yn y wefan hon, ac mae pob hawl o'r fath yn cael ei neilltuo. Efallai na fydd testunau na graffeg yn cael eu defnyddio, eu hatgynhyrchu a / neu eu cyhoeddi mewn print neu eu copïo heb ganiatâd ysgrifenedig BNR Watersport. 

Rhoddir trwydded gyfyngedig i chi yn unig at ddibenion gwylio'r deunydd sydd ar bnrwatersport.com. Ni all ymwelwyr ddod o hyd i unrhyw hawliau o wybodaeth ar y wefan. 

 1. Llywodraethu Cyfraith ac Awdurdodaeth

Bydd y telerau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau'r Iseldiroedd ac wedi'u trefnu yn unol â chyfreithiau'r Iseldiroedd, a byddwch yn cyflwyno i awdurdodaeth anghyfyngedig y llysoedd Netherlandse a ffederal lleoli yn Alkmaar ar gyfer datrys unrhyw anghydfodau. 

 1. Telerau ac amodau Ymgeisioldeb

Mae'r telerau a'r amodau hyn yn berthnasol i unrhyw gytundeb neu gontract rhwng cwsmeriaid (corfforaethol a phreifat) a BNR Watersport. Drwy osod gorchymyn rydych chi'n cytuno â'r telerau ac amodau hyn. Gellir gweld y telerau a'r amodau hyn yn bnrwatersport.com. ar unrhyw adeg. 


© 2020 BNR Watersport - Cedwir pob hawl